The Journal Inc

Yoko Okutsu and Rinko Kikuchi

Yoko Okutsu and Rinko Kikuchi. Photograph by Michael Nevin