The Journal Inc

Yoko Okutsu and Sen Mitsuji DJing the journal party at Idol in Tokyo

Yoko Okutsu and Sen Mitsuji DJing the journal party at Idol in Tokyo.